Archives for augusti 2011

Mikael Höglind – Gripsholms Slott

Historiken bakom Gripsholms Slott Gripsholms slottstorn höjer sig över Mälarens vatten nära småstadsidyllen Mariefred i Strängnäs kommun. Gripsholm är främst känt som Gustav Vasas slott och han grundade slottet år 1537. Här ryms en fyrahundraårig historia. Hertig Karls kammare från 1500-talet och Gustav III:s teater från 1700-talet är några av sevärdheterna. Slottet är idag museum och […]

Israel, landet där demonstrationerna inte slås ned med våld

Vad som skiljer demonstrationerna i Israel från de i England, Syrien, Yemen och Nordafrika är att militär och polis inte slår ner demonstranterna med våld. Jag skrev i ett tidigare blogginlägg att demonstrationerna i Israel till och med enar judar och araber kring de frågor som är aktuella. Det handlar om att klyftan mellan de […]

Om staten har översyn kan ej kommuner nedmontera sina skolor hur som helst

Skolläkaren Sophie Ekman frågar i SvD Opinion hur kan barns rättigheter kan stärkas när man systematiskt nedmonterat skolhälsovården? ”Skolhälsovårdens klassiska finmaskiga nät har svepts bort i de flesta kommuner med politikers tysta medgivande, där det snart upplevs att Solna stad är en sista utpost i en välfungerande skolhälsovård”, Sophie Ekman. Vid sidan av en nedmontering […]

The state can prevent the schools from dismantling health issues

[Translated by Google translate] The school doctor Sophie Ekman asked in SvD Public opinion how can children’s rights can be strengthened when you systematically dismantled school health? ”School Health classical small-mesh nets have been swept away in most municipalities, with the connivance of politicians, where it soon perceived that the City of Solna is a […]

Araber och israeler delar målsättning med “The Israeli Awakening”

Efter upproren i länder som : Tunisien, Egypten, Yemen, Libyen och Syrien reser sig även ett folkligt uppror i Israel och ”fienden” är skyhöga levnadskostnader och politiker som inte agerar för folkets bästa utan istället för sitt eget i första hand.  Protesterna kallas för: ”The Israeli Awakening”. Idag lördag har organisatörer i Israel lovat  att minst 150,000 männiksor […]

The Israeli Awakening

[Translated by Google translate] After riots in countries: Tunisia, Egypt, Yemen, Libya and Syria rises even a popular uprising in Israel and the ”enemy” is soaring living costs and politician who does not act on its people instead of their own in the first place. The protests called for: ”The Israeli Awakening”. Today Saturday, the organizers of Israel […]

Vad gör du om 75% av din lön går till att köpa mat och 20% för att åka till jobbet?

Sofia Svarfvar har tagit svenska kyrkan in i FNs korridorer, till protesterna i Moçambique, slummen i Sydafrika, konfliktens Colombia, ojämlikhetens Indien och till ekologiska produkter i Dalsland. Målet med den internationella satsningen är att förstå hungers orsaker. Sofia Svarfvar tar upp upploppen i Moçambique i början på september 2010 fyra månader innan Egypten skakades av sina missnöjesuppror. I […]

What is 70% of your sellery goes to put food on the table?

[Translated by Google translate] Sofia Lathes have Swedish church in the UN corridors, the protests in Mozambique, the slums of South Africa, conflict, Colombia, India, inequality, and the organic products in Dalsland. The goal of the international effort is to understand the causes of famine. Sofia Lathes take up the riots in Mozambique in early […]