Archives for juli 2011

Bina försvinner i världen – 70% av allt vi äter är pollinerat av insekter

Bisamhällena blir färre i världen och det får katastrofala följder varnar forskare. I Europa har 30% av alla bisamhällen försvunnit åren 2007-2008. Många grödor i världen pollineras av tex bin. Ingen pollinering betyder ingen skörd. I Trollhättan har flera privata biodlare tvingats lägga ner sin verksamhet. Kvalstret Varroa som parasiterar på bina är en anledning. […]

The bees disappears

[Translated by Google translate] Colonies are fewer in the world and have disastrous consequences warns researchers. In Europe, 30% of all bee colonies disappeared in 2007-2008. Many crops worldwide are pollinated by bees for example. No pollination means no harvest. In Trollhättan, several private beekeepers forced out of business. Varroa mites as parasites on bees is […]

Sprängdåd som i Oslo sker ständigt i Mellanöstern och det är ”normalt”

Efter vad som tycks vara en mans gärning bakom sprängdådet i Oslo reagerar omvärlden med stark avsky mot gärningsmannen och med lika stark sympati för drabbade och anhöriga. Men denna typ av våldshandlingar är alltjämt vanliga i Mellanöstern, och de passerar förbi i media som om det vore en normalitet. En bilbomb i Irak kan […]

Coop handlar från diktaturen Kina men inte demokratin Israel

Benjamin K. Silberstein skriver i en insändare på SvD att kritik mot Israel ofta motiveras med omsorg om mänskliga rättigheter, men han ifrågasätter om det verkligen är en genuin drivkraft. Exemplet med Coop och Sodastream illustrerar det. Coop fick kritik av Palestinagrupper för att delar av tillverkningen skett inom en israelisk bosättning på Västbanken. Coop som säljer läskmaskiner […]

Coop trades with China but not Israel

[Translated by Google translate] Benjamin K. Silberstein wrote in a letter to the editor of Svenska Dagbladet that criticism of Israel is often motivated by concern for human rights, but he questions whether there really is a true motivator. The example of the Coop and Sodastream illustrate it. Coop was criticized by Palestinian groups to parts of the […]

Oslo attacks happens all the time in the Middle east

[Translated by Google translate] After what seems to be a man’s offense exploded behind the attack in Oslo reacts outside world with a strong revulsion against the offender and with equally strong sympathy for the victims and their relatives. But this kind of violence is still common in the Middle East, and they pass by […]

Skicka ner svensk polis för att hämta svenskarna som begår brott i medelhavet

Jan Guillous och Carl Bildts kramande av svenska aktivister efter förra Ship To Gaza-kampanjen var en del av spektaklet som ondgjorde sig över Israels rätt att försvara sina gränser. Blockaden av Gaza var dock laglig enligt en FN kommitté ledd av Geoffrey Palmer, den förre premiärministern i Nya Zealand. Det står i konflikt till Carl Bildts uttalande den […]

Svältkatastrofen i Afrikas horn kan lösas med israelisk avsaltningsteknik

Torkan har slagit ut stora delar av jordbruket och en svältkatastrof är på väg i länder som Somalia, Kenya och Etiopien, skriver Jan Blomgren i Svenska Dagbladet den 15 juli 2011. Redan i första meningen finns svaret på hur situationen för flera miljoner människor och deras matsituation kan lösas. Svaret är sötvatten. Det finns inte […]

Israeli water technology may solve African hunger crisis

[Translated by Google translate] The drought has wiped out large parts of agriculture and a famine is on its way into countries like Somalia, Kenya and Ethiopia, writes Jan Blomgren in Swedish Dagbladet on 15 July 2011. Already in the first sentence is the answer to how the situation of several million people and their […]

Let Swedish police get the Swedes that commits crimes in the Mediterranean sea

[Translated by Google translate] Jan Guillou and Carl Bildt’s hugging of Swedish activists after last Ship to Gaza campaign was part of the spectacle that was offended by the right of Israel to defend its borders. The blockade of Gaza, however, were legal under a United Nations committee chaired byGeoffrey Palmer, former Prime Minister of New Zealand. The […]