Archives for juni 2011

Klimatbelastningen vid lokalproducerat ekokött nästan noll

Handen på hjärtat vilket kött skulle du äta om du betänker den enorma skillnaden mellan industriellt kött och naturbeteskött? Vilken kött ger dig bäst samvete att äta och har du tänkt på att koldioxidbelastningen vid produktion av naturbeteskött är nästan noll? ICA har ett samarbete med Världsnaturfonden och de poängterar särskilt att naturbeteskött ökar den […]

Om du kunde välja skulle inte du undvika artificiella tillsatser i maten?

Vi blir vad vi äter heter det. Det betyder i praktiken att artificiella tillsatser blir en del av kroppen tillfälligt eller permanent. Vad sysslar de med när de lagras i kroppen och kan de utsöndras? Inga forskare verkar veta säkert. Inte heller vet de hur de olika kemiska substanserna samverkar. Kan de förstärka varandra och […]

Mikael Höglind: Går barnkrigare dina ärenden utan din vetskap?

Armémuseum som är en del av Statens försvarshistoriska museer ställer frågan om barnkrigare är krigsbarn snarare än soldater. Den öppna frågan är kärnfull. Den pekar på barnet som offer för den vuxna världens intressen och krigshandlingar. Vi vet att svenska textilföretag använt barnslavar vid produktion i sydligare länder utan att veta om det. Varför kan […]

Mikael Höglind: Skoluniformen förtar inte individualiteten – tvärtom

Det kan tyckas vara gammalmodigt, men visst kan skoluniformen minska mobbningen av skolbarn som inte har rätt märkeskläder och varför kan inte uniformen till och med öka individualiteten? Argumenten emot skoluniform varierar. Ungdomarna själva hävdar oftast att en uniform eliminerar deras individualitet och att kläderna är ett uttryck för personlighet. Samtidigt är många ungdomar måna […]

Would you still eat food additives if you could choose natural foods?

[Translated by Google translate] We become what we eat is called that. In practice this means that artificial additives are part of the body temporarily or permanently. What are they when they are stored in the body and they can be excreted? No researcher seems to know for sure. Nor do they know how the […]

Eco meat does not increase global warming

[Translated by Google translate] Honestly what meat would you eat if you consider the huge difference between industrial meat and natural bait meat? Which meat gives you the best conscience to eat and have you ever noticed that the carbon dioxide load in the production of natural bait meat is almost zero? ICA has a […]

School uniforms won’t dicrease individuality

[Translated by Google translate] It may seem old fashioned, but some school uniform can reduce the bullying of schoolchildren who do not have the right designer clothes and why can not their uniforms and even increase the individuality? The arguments against school uniforms vary. Young people themselves often argue that a uniform eliminates their individuality and […]

Are kid soldiers in third world countries working for you?

[Translated by Google translate] Army Museum which is part of the National Museums of Military History raises the question of child soldiers are war children rather than soldiers. The open question is vigorous. It points to the child as victim of the adult world’s interests and acts of war. We know that the Swedish textile […]

Ship to Gaza-kampanjen – ett onödigt politiskt angrepp mot Israel – Gaza ej instängt

Israel har i en onyanserad debatt anklagats för att stänga in Gaza och därmed plåga att helt folk. Ship to Gaza-kampanjerna har förstärkt den bilden. Samtidigt har gränsstaden Ashdod under flera år använts som portal för transporter mellan Gaza och Västbanken. Upp till 15 lastbilar har kunnat passera gränsen varje dag. Text: Mikael Höglind Redan […]

Satsa på bränslesnålare fordon istället för etanolbilar

Etanolbilar i alla ära, men det finns problem med etanol (e85) som drivmedel. Låt mig få lista de problem jag kunnat identifiera med etanol för fordonsdrift. Text: Mikael Höglind. Foto på Andreas Carlgren från Regeringens hemsida Etanolbilsägaren måste ofta åka långt för att hitta en etanolmack Förbränningstekniken är sämre än för bensinbilar – fler liter bränsle […]